Homepage Korisni Linkovi

Korisni Linkovi

Kompletna lista svih Korisnih Linkova slijedi:


UDRUGA HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA
Crnčićeva 42, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA
Telefon: +385 1 2303 145 ili 2304 992
Fax: +385 1 2304 993
E-mail: [email protected]
Website: www.uhpa.hr


HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
Iblerov Trg 10, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA
Telefon: +385 1 4699 333 ili 4699 343
Fax: +385 1 4557 827
E-mail: [email protected]
Website: www.htz.hr


HRVATSKA NARODNA BANKA
Trg Hrvatskih Velikana 3, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA
Telefon: +385 1 4564 555 ili 4564 567
Fax: +385 1 4610 551
E-mail: [email protected]
Website: www.hnb.hr


HRVATSKI AUTOKLUB
Avenija Dubrovnik 44, HR-10010 Zagreb, HRVATSKA
Telefon: +385 1 4640 800 ili 6611 999
Fax: +385 1 6623 111
E-mail: [email protected]
Website: www.hak.hr


HRVATSKI BUSEVI
Avenija Marina Držića 4, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA
Telefon: +385 1 6008 600 ili 6008 652
Fax: +385 1 6008 686
E-mail: [email protected]
Website: www.akz.hr


HRVATSKE ŽELJEZNICE
Mihanovićeva 12, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA
Telefon: +385 1 4577 111 ili 4577 115
Fax: +385 1 4577 730
E-mail: [email protected]
Website: www.hznet.hr


HRVATSKE LUKE
Riva 16, HR-51000 Rijeka, HRVATSKA
Telefon: +385 51 211 444 ili 666 100
Fax: +385 51 211 444
E-mail: [email protected]
Website: www.jadrolinija.hr


CROATIAN AIRLINES
Savska Cesta 41, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA
Telefon: +385 1 6160 111 ili 6160 118
Fax: +385 1 6160 153
E-mail: [email protected]
Website: www.croatiaairlines.hr