Homepage Opći kontraktni uvjeti

Opći kontraktni uvjeti

1. Politika Privatnosti

1.1. DANEX UMAG jamči da će poštivati Privatnost svih svojih klijenata, da neće proslijeđivati nikakve informacije trećim osobama, niti iste koristiti za marketinške namjene, bez prethodne autorizacije.

1.2. DANEX UMAG samo sakuplja informacije potrebne za proces rezervacije. Sve informacije smatraju se povjerljivima i dostupne su samo onim zaposlenicima, kojima iste trebaju za ispunjavanje svojih poslovnih dužnosti.

1.3. Svi zaposlenici i poslovni partneri tvrtke DANEX UMAG odgovorni su za primjenu principa Politike Privatnosti.


2. Upiti, Buking i Plaćanje

2.1. Upiti, Buking i Plaćanje smještaja mogu biti izvršeni elektroničkim putem (e-mailom ili faksom), a također i osobno u centralnom uredu tvrtke DANEX UMAG, kao i njenim partner agencijama.

2.2. Kod bukinga, klijenti potvrđuju da su upoznati sa Općim Kontraktnim Uvjetima, i da iste prihvaćaju u njihovoj potpunosti.

2.3. Stoga, sve što je sadržano u Općim Kontraktnim Uvjetima postaje zakonski važeće za oboje, klijente i tvrtku DANEX UMAG.


3. Cijena Smještaja

3.1. Cijena Smještaja uključuje osnovnu uslugu, kao što je opisana u bukiranoj smještajnoj jedinici, i izražena je u EURIMA.

3.2. DANEX UMAG zadržava pravo izmjene postojećih cijena (u slučaju da vlasnik smještaja izmjeni cijene).

3.3. Za klijente koji su već uplatili akontaciju za svoju rezervaciju, DANEX UMAG jamči Cijenu Smještaja navedenu u kalkulaciji, obzirom na koju je bila uplaćena akontacija.

3.4. Ako se promjene dese prije uplate akontacije, DANEX UMAG se obavezuje odmah informirati klijente o istima.

3.5. Ukoliko više klijenata od onih navedenih na voucheru pristignu u smještajnu jedinicu, vlasnik smještaja ima pravo odbiti prihvat dodatnih gostiju u smještajnu jedinicu, ili iste prihvatiti uz ekstra nadoplatu, direktno na licu mjesta.


4. Boravišna Pristojba

4.1. U skladu sa hrvatskim zakonima, klijenti su dužni platiti Boravišnu Pristojbu, u isto vrijeme plaćanja svog smještaja.

4.2. Boravišna Pristojba u Republici Hrvatskoj varira od 0.50 EURO do 1.00 EURO po osobi i danu, dok su djeca ispod 12 godina starosti oslobođena plaćanja iste.

4.3. Konačan iznos Boravišne Pristojbe utvrđuje se od strane destinacije u Republici Hrvatskoj te perioda putovanja, i izražava se posebno vezano na Opće Ugovorne Uvjete, u vrijeme izvršenja kompletnog plaćanja.


5. Kategorizacija i Opis Usluge

5.1. Smještajne jedinice koje nudi DANEX UMAG opisane su u skladu sa Službenom Kategorizacijom od strane Ovlaštene Instiutucije, i bazirane na daljnjim istraživanjima, prije uvrštenja u DANEX UMAG online ponudu.

5.2. Standardi za smještaje, hranu, usluge, itd. razlikuju se od mjesta do mjesta, države do države, i ne mogu biti komparirane.

5.3. Informacije dobivene na prodajnom mjestu ne obavezuju DANEX UMAG ni u kom slučaju više od informacija dostupnih na Websiteu www.hrvatska-danexumag.hr, onih u DANEX UMAG katalogu, ili drugom štampanom materijalu.


6. Izmjene, Modifikacije i Otkazi

6.1. DANEX UMAG zadržava pravo Izmjene ili Modifikacije rezervacije, u slučaju nastanka okolnosti uzrokovanih faktorima izvan svoje kontrole, a koje nije moguće predvidjeti, izbjeći ili ispraviti.

6.2. Bukirani smještaj može biti zamijenjen samo smještajnom jedinicom iste ili više kategorije, i to po potvrđenoj cijeni tokom bukinga, uzevši u obzir da klijenti moraju biti unaprijed informirani.

6.3. U slučajevima kada zamjenski smještaj za uplaćeni smještaj nije moguć, DANEX UMAG zadržava pravo Otkaza rezervacije, uz prethodnu najavu klijentima (najmanje 7 dana prije dolaska) i jamči trenutnu refundaciju kompletnog uplaćenog iznosa.

6.4. Ukoliko bi klijenti željeli Promjenu, Modifikaciju ili Otkaz Rezervacije, isto treba biti učinjeno pismenim putem (e-mailom or faksom), najmanje 7 dana prije datuma dolaska.


7. Obaveze Agencije i Klijenata

7.1. DANEX UMAG ima Obavezu brinuti se o pruženim uslugama, o interesima i pravima vlasnika smještaja i svojih klijenata, temeljem općeprihvaćenih pravila i uzanci u turizmu.

7.2. DANEX UMAG će ispuniti sve navedene Obaveze u potpunosti i kako je gore opisano, osim u okolnostima prouzročenima događajima izvan svoje kontrole.

7.3. Klijenti trebaju imati važeće putne dokumente, poštivati hrvatske granične propise i regulacije valutnih tečajeva, poštivati kućna pravila u smještajnim jedinicama i imati dobre odnose sa vlasnikom smještaja, te imati uza se potvrdu plaćanja (Voucher dobiven e-mailom ili faksom) kod dolaska.

7.4. Klijenti su isto tako obavezni provjeriti ako je za zemlju gdje je njihova destinacija locirana, ili za neke od susjednih zemalja kroz koje oni trebaju proći, potrebna viza.

7.5. Ukoliko klijenti ne budu poštivali gore navedene Obaveze, klijenti će biti odgovorni za eventualno počinjene štete i oni trebaju pokriti troškove istih.

7.6. Potvrdom rezervacije, klijenti prihvaćaju obavezu plaćanja sve eventualno nastale štete vlasniku smještaja, direktno na licu mjesta.


8. Prtljaga, Vrijednosti i Ostala Dobra

8.1. DANEX UMAG nije odgovoran za oštećenu, uništenu ili izgubljenu Prtljagu, kao ni za eventualnu krađu Prtljage ili Vrijednosti u smještajnoj jedinici (najam sigurnog sefa se preporučuje, ukoliko je moguć).

8.2. Izgubljena Prtljaga ili ukradena Ostala Dobra trebaju biti prijavljena vlasniku smještaja i lokalnoj policijskoj postaji.


9. Pritužbe Klijenata

9.1. Ukoliko nisu zadovoljni pruženim uslugama, klijenti imaju pravo zatražiti razumnu kompenzaciju za koju trebaju ispuniti pismenu Pritužbu. Svi klijenti imaju pravo ispuniti Pritužbu ukoliko nisu dobili plaćene usluge.

9.2. Klijenti su dužni obavijestiti vlasnika smještaja o neadekvatnim uslugama, i to odmah kod svojeg dolaska, te o istome obavijestiti centralni ured tvrtke DANEX UMAG, e-mailom [email protected], telefonom +385 52 742 699, ili faksom +385 52 742 910.

9.3. DANEX UMAG treba odmah poslati regionalnog predstavnika na lice mjesta, dok su klijenti obavezni pričekati ga/ju u svojoj smještajnoj jedinici.

9.4. Isto tako, klijenti su dužni surađivati sa predstavnicima tvrtke DANEX UMAG i sa vlasnikom smještaja, u dobroj vjeri, da bi se navedeni problem riješio.

9.5. Ukoliko klijenti odbiju prihvatiti soluciju koja je u skladu sa plaćenim uslugama, DANEX UMAG nije dužan prihvatiti nikakve daljnje Pritužbe koje se odnose na navedene usluge (ako postoji prikladna alternativa u istom smještajnom objektu, klijenti su je dužni prihvatiti).

9.6. DANEX UMAG ne prihvaća Pritužbe bazirane na elementima koji nisu dio smještaja (tipa građevinski radovi na cesti, stanje plaže i zgrada u neposrednoj blizini, itd.).

9.7. Isto tako, DANEX UMAG ne može biti odgovoran za vremenske prilike, čistoću i temperaturu mora u posjećenoj destinaciji, kao ni za sve ostale slične situacije i događaje koji nisu u direktnoj korelaciji sa kvalitetom rezervirane smještajne jedinice, a koji mogu rezultirati nezadovoljstvom klijenata.

9.8. Eventualna kompenzacija isplaćena od strane tvrtke DANEX UMAG zbog pritužbi klijenata ne može, ni u kom slučaju, prijeći trošak usluga na koje se klijenti tuže, i ne može uključivati već iskorištene usluge, niti prijeći ukupnu cijenu njihova boravka.


10. Force Majeure

10.1. DANEX UMAG nudi usluge smještaja u skladu sa Općim Kontraktnim Uvjetima, i sa razdobljem te detaljima potvrđene rezervacije. DANEX UMAG nije odgovorna za Force Majeure (tipa ratovi, katastrofe, epidemije, štrajkovi ili slično).


11. Sudska Nadležnost

11.1 U slučaju da klijenti ne bi bili zadovoljni rješenjem pritužbe, predmet može biti proslijeđen sudu (nadležan je Sud u Umagu).


Umag, 01.10.2002.